ภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีสัญญาจ้างทำของ สัญญาจ้างช่วงในการก่อสร้าง

ภาษีสัญญาจ้างทำของ ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีสัญญาจ้างทำของ

ภาษีสัญญาจ้างทำของ
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการลดหย่อนภาษีอากร

ข้อหารือที่ กค 0811/16709

เลขที่หนังสือ : กค 0811/16709
วันที่ : 11 ธันวาคม 2540
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีสัญญาจ้างทำของ
ข้อกฎหมาย : ประเด็นปัญหา
ข้อหารือ : กรณีห้างหุ้นส่วนจำกัด ก. ผู้รับจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารศาลากลางจังหวัดกับหน่วยงานราชการ ได้ทำสัญญาจ้างช่วงในการก่อสร้างดังกล่าวให้กับห้างหุ้นส่วนจำกัด ข. ผู้รับจ้างช่วง ห้างฯ ใดมีหน้าที่เสียภาษีในกรณีนี้
แนววินิจฉัย : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ข. ผู้รับจ้างช่วง ต้องนำรายได้จากการรับจ้างช่วงไปยื่นแบบแสดรายการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับห้างหุ้นส่วนจำกัด ก. ผู้ทำสัญญารับเหมาก่อสร้างกับจังหวัดจะได้ทำสัญญาจ้างบุคคลอื่นทำงานต่อหรือไม่ก็ตาม กรณีดังกล่าวถือว่ามีเงินได้จากการรับเหมาก่อสร้างตามวงเงินที่ระบุไว้ในสัญญารับเหมาที่ได้ทำไว้กับจังหวัด ดังนั้น ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก. จึงมีหน้าที่จะต้องนำรายได้จากการรับเหมาก่อสร้างทั้งหมด ไปยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่มเช่นกัน
เลขตู้ : 60/26188
 
โทร.081-931-8341

Leave a Comment

Scroll to Top