ภาษีซื้อยังไม่ถึงกำหนดชำระ คือ ( Undue Input Vat )

ภาษีซื้อยังไม่ถึงกำหนดชำระ คือ

ภาษีซื้อยังไม่ถึงกำหนดชำระ ( Undue Input Vat ) หมายถึง ภาษีที่ยังไม่ต้องนำส่งให้กรมสรรพากรเพราะยังไม่ถึงเวลา ภาษีตัวนี้จะเกิดขึ้นส่วนใหญ่ในกิจการประเภท งานบริการ เพราะเมื่อมีการออกใบแจ้งหนี้แล้ว แต่ยังไม่ได้รับชำระเงินทำให้ไม่สามารถนำส่งเงินภาษีให้กรมสรรพากรได้ จึงตั้งบัญชีนี้ไว้ แต่ก็จะมีบางที่งานซื้อมา ขายไป ตั้งบัญชีนี้ อาจเพราะเวลาจ่ายชำระเงินแล้วแต่ยังไม่ได้รับสินค้าอาจเกิดจากการขนส่งที่ล้าข้า บางกิจการอาจจะบันทึกไว้ก็ได้

ภาษีซื้อยังไม่ถึงกำหนดชำระ อยู่หมวดไหน

ภาษีซื้อยังไม่ถึงกำหนดชำระ อยู่ในหมวดสินทรัพย์

ภาษีซื้อยังไม่ถึงกำหนดชำระ อยู่ในงบอะไร

ภาษีซื้อยังไม่ถึงกำหนดชำระ อยู่ในงบดุล

ภาษีซื้อยังไม่ถึงกำหนดชำระ บันทึกบัญชี

Dr ภาษีซื้อยังไม่ถึงกำหนดชำระ
Cr เงินสด/เจ้าหนี้

 

ตัวอย่างการบันทึกบัญชี ภาษีซื้อยังไม่ถึงกำหนดชำระ

1.เมื่อกิจการซื้องานบริการแล้วยังไม่ได้ชำระชำระเงิน (ได้รับใบแจ้งหนี้)

2.เมื่อกิจการชำระเงินค่าบริการแล้ว

ภาษีซื้อยังไม่ถึงกำหนดชำระ อยู่หมวด 1 สินทรัพย์

ภาษีซื้อยังไม่ถึงกำหนดชำระ
ภาษีซื้อยังไม่ถึงกำหนดชำระ
 
โทร.081-931-8341

Leave a Comment

Scroll to Top