ภาษีขายทรัพย์คู่สมรส ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการขายอสังหาริมทรัพย์ที่คู่สมรสยกให้

ภาษีขายทรัพย์คู่สมรส

ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการขายอสังหาริมทรัพย์ที่คู่สมรสยกให้

ภาษีขายทรัพย์คู่สมรส
ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการขายอสังหาริมทรัพย์ที่คู่สมรสยกให้

ข้อหารือที่ กค 0811/17422

เลขที่หนังสือ : กค 0811/17422
วันที่ : 25 ธันวาคม 2541
เรื่อง : ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการขายอสังหาริมทรัพย์ที่คู่สมรสยกให้
ข้อกฎหมาย : มาตรา 91/2(6), พระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 244) พ.ศ. 2534
ข้อหารือ : นาง ก. ได้จดทะเบียนสมรสกับ นาย ข. เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2515 นาย ข. ได้ซื้อ
ที่ดินเนื้อที่ประมาณ 1 งาน 8 ตารางวา เมื่อปี พ.ศ. 2524 นาย ข. ได้ทำสัญญายกที่ดินแปลงดังกล่าว
ให้นาง ก.ปี พ.ศ. 2535 นาง ก. ได้ขายที่ดินแปลงดังกล่าวให้กับนาย ค. ปี พ.ศ. 2537 ขอทราบ
ว่า การขายที่ดินดังกล่าวจะต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ เฉพาะส่วนที่สามียกที่ดินให้และถือครองไม่เกิน 5
ปี ถูกต้องหรือไม่
แนววินิจฉัย : กรณีนาง ก. ขายที่ดินสินสมรสทั้งแปลงให้กับบุคคลอื่นตามข้อเท็จจริงดังกล่าว เฉพาะ
การขายที่ดินส่วนที่สามีโอนให้กึ่งหนึ่งเท่านั้น เป็นการขายภายใน 5 ปี นับแต่วันที่ได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์
เข้าลักษณะเป็นการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นทางค้าหรือหากำไร ตามมาตรา 3 (6) แห่ง
พระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 244) พ.ศ. 2534 นาง ก. มีหน้าที่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะตามมาตรา
91/2 (6) แห่งประมวลรัษฎากร สำหรับส่วนที่นาง ก. ถือครองร่วมกับสามีมาโดยตลอดนับแต่วันที่ได้มา
ซึ่งที่ดินตั้งแต่ปี พ.ศ. 2524 และขายที่ดินดังกล่าวไปเมื่อปี พ.ศ. 2537 เป็นการขายอสังหาริมทรัพย์ที่
ได้กระทำเกินกำหนดเวลา 5 ปี นับแต่วันที่ได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์นั้น จึงไม่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ
เลขตู้ : 61/27366
 
โทร.081-931-8341

Leave a Comment

Scroll to Top