ภาษีขาย 7 ประกอบด้วย บันทึกบัญชี หมวดบัญชีไหน ตัวอย่าง คือ ปิดบัญชี Output Tax

ภาษีขาย

ภาษีขาย

ภาษีขาย คือ

ภาษีขาย (Output Tax) หมายถึง ภาษีที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มได้ทำการเรียกเก็บจากผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการในอัตรา 7% ของสินค้าและบริการนั้นๆและกิจการมีหน้าที่ต้องนำส่งสรรพากรในทุกเดือน โดยมีข้อกำหนดว่าภาษีขายที่เกิดขึ้นในเดือนไหนให้ถือเป็นภาษีขายของเดือนนั้นๆ

ภาษีขาย อยู่หมวดไหน

ภาษีขาย อยู่หมวด 2 หนี้สิน

ภาษีขาย อยู่หมวด 2 หนี้สิน

แก้ไขครั้งสุดท้าย ธันวาคม 18, 2021

Leave a Comment

Scroll to Top