คุณสมบัติ ของ ผู้วาง ระบบบัญชี

เป็นคุณสมบัติที่อาจจะไม่มีตำราให้เรียนโดยเฉพาะ แต่จะเกิดจากความสนใจ

คุณสมบัติของผู้วางระบบบัญชี
คุณสมบัติทางด้านวิชาการ คือ มีความรู้ทางด้านวิชาการทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติเป็นอย่างดี ได้แก่
– หลักวิชาการบัญชีทุกประเภท
– หลักการบริหารงาน
– ด้านกฎหมาย คุณสมบัติเฉพาะตัว ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่อาจจะไม่มีตำราให้เรียนโดยเฉพาะ แต่จะเกิดจากความสนใจ มุ่งมั่นในการฝึกฝนให้เกิดความชำนาญ ซึ่งคุณสมบัติเฉพาะตัวได้แก่
– ความเชื่อมั่นในตนเอง
– ความสามารถในการจูงใจคน
– มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
– สามารถนำความรู้ทางวิชาการมาอธิบาย ให้ผู้อื่นเข้าใจ
– เข้าใจการใช้เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ ได้ดี
การทำระบบบัญชี ก็เป็นงานศิลปะของการนำรายงาน และเหตุการณ์ทางการเงินมาจดบันทึก ที่มีการจัดหมวดหมู่ สรุปผล และวิเคราะห์หรือตีความอย่างมีหลักเกณฑ์ เป็นการจดบันทึกรายการค้าต่างๆ ที่เกี่ยวกับการรับ การและจ่ายเงิน และสิ่งที่มีค่าเป็นเงินต่างๆ ไว้ในสมุดบัญชีอย่างสม่ำเสมอ โดยเป็นระเบียบและถูกต้องตามหลักการ ทำให้สามารถแสดงผลการดำเนินงาน และฐานะการเงินของกิจการในระยะเวลาหนึ่งได้
วัตถุประสงค์ของ การทำระบบบัญชี การทำระบบบัญชีมีวัตถุประสงค์และประโยชน์ต่อบริษัทหลายอย่าง ซึ่งจะช่วยให้เจ้าของกิจการสามารถควบคุมรักษาสินทรัพย์ของกิจการได้ โดยจะช่วยให้ทราบผลการดำเนินงานของกิจการ ที่อยู่ในรอบระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง เพื่อให้ทราบว่าผลของการดำเนินงานที่ผ่านมา กิจการมีกำไรหรือขาดทุนเป็นจำนวนเท่าใด และการทำระบบบัญชียังช่วยให้ทราบฐานะการเงินของกิจการ ณ วันใดวันหนึ่งว่า กิจการในสินทรัพย์ ทุน และหนี้สิน ที่เป็นส่วนของเจ้าของกิจการเป็นจำนวนเท่าใด
การทำระบบบัญชี ช่วยในการบริหาร การทำบัญชีเป็นการรวบรวมสถิติอย่างหนึ่งของบริษัท ที่ช่วยในการบริหารงาน และให้ข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ในการวางแผนการดำเนินงาน รวมถึงการควบคุมกิจการให้ประสบผลสำเร็จตามความมุ่งหมาย ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการบันทึกรายการค้าที่เกิดขึ้นตามลำดับก่อนหลัง และเป็นการบันทึกการจำแนกตามประเภทของรายการค้าไว้ ก็เพื่อให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการทำบัญชีของกิจการต่างๆ
การวางระบบบัญชี จะต้องใช้เวลาการติดตามผล ไม่มีระบบบัญชีใดๆ ที่สำเร็จรูป เหมือนกับซอฟแวร์บัญชีที่เหมาะสมกับทุกกิจการ ทำให้การวางระบบบัญชีจะต้องใช้เวลาในการติดตามผล และต้องมีการแก้ไขระบบบัญชีและเอกสารที่จัดทำในขั้นต้นเพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับการทำงานของกิจการต่างๆ เพื่อให้พนักงานบัญชีได้ทำความเข้าใจและทำการทดสอบการทำงานของระบบบัญชี โดยอาจใช้เวลาหนึ่งไตรมาส หรือนานกว่านั้น ก่อนที่จะทำเป็นคู่มือระบบบัญชีเพื่อใช้ในการอ้างอิงต่อไป เป็นเพราะสภาพการดำเนินธุรกิจในบางประเด็น ที่อาจเกิดปัญหาจากความต้องการที่เป็นการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร หรือเกิดจากสภาพการดำเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป ซึ่งอาจต้องมีการปรับปรุงระบบบัญชีและเอกสารให้เหมาะสม การปรับปรุงจะต้องมีการกระทำร่วมกับผู้ปฏิบัติงานด้วย
เมื่อเทียบกับการลงทุนที่จะเกิดขึ้นผู้บริหารหรือเจ้าของกิจการ ควรจะมีการประเมินความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ของการบกพร่องต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ว่าสามารถรับได้ที่จุดใด รวมถึงความพึงพอใจจากลูกค้า ที่จะได้รับบริการที่เร็วขึ้น และสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วในส่วนของพนักงาน ถ้าประเมินแล้วมีความเสี่ยงมากกว่าที่จะยอมรับได้ก็อาจจะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขระบบบัญชีและการควบคุมภายในใหม่

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย ธันวาคม 1, 2021

Scroll to Top