ปัญหาในการคำนวณภาษี

ปัญหาในการคำนวณภาษี

ปัญหาในการคำนวณภาษี
-การนำเข้าสินค้า ผู้นำเข้าสินค้าไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือเป็นนิติบุคคลจะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 7 โดยคำนวณจากราคา C.I.F. บวกด้วยอากรขาเข้า บวกด้วยภาษีสรรพสามิต(ถ้ามี) บวกด้วยค่าธรรมเนียมพิเศษ และเมื่อได้ชำระภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วผู้นำเข้าจะได้รับใบเสร็จรับเงินจากกรมศุลกากร ซึ่งหากผู้นำเข้าเป็นผู้ประกอบการค่าจดทะเบียนใบเสร็จดังกล่าวถือว่าเป็นใบกำกับภาษี และนำมาเป็นภาษีซื้อในการคำนวณภาษีในเดือนนั้นได้ตามปกติ
-การส่งออกสินค้า ผู้ประกอบการค้าจดทะเบียนที่เสียภาษี โดยคำนวณภาษีขายหักด้วยภาษีซื้อ ในแต่ละเดือนภาษีจะเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 0 ของมูลค่าฐานภาษีสำหรับการขายสินค้าโยการส่งออก ซึ่งได้แก่ราคา F.O.B. ของสินค้าบวกด้วยภาษีสรรพสามิต (ถ้ามี) บวกด้วยภาษีและค่าธรรมเนียมอื่น

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

 

ปัญหาในการคำนวณภาษี
 
โทร.081-931-8341
Scroll to Top