ปัญหาพื้นฐานของการเลือกใช้กลยุทธ์การตลาด

ปัญหาพื้นฐานของการเลือกใช้กลยุทธ์การตลาด

ปัญหาพื้นฐานของการเลือกใช้กลยุทธ์การตลาด

1.เมื่อใดที่ควรใช้การขายโดยพนักงานขายเป็นหลัก สามารถคำตอบได้ดังนี้ เมื่อบริษัทมีเงินทุนที่ไม่เพียงพอต่อการทำการตลาดการโฆษณา เมื่อการตลาดอยู่รวมกลุ่มกัน เมื่อพนักงานขายมีบุคลิกที่ช่วยสร้างหรือส่งเสริมให้ยอมรับในผลิตภัณฑ์ เมื่อสินค้ามีราคาต่อหน่วยสูง สินค้าที่ต้องอาศัยการตลาดการสาธิตหรือวิธีการใช้ในผลิตภัณฑ์ เมื่อต้องมีการตลาดการสนองความต้องการของลูกค้าแต่ละคนได้อย่างเหมาะสม เป็นการตลาดการขายที่เกี่ยวกับการนำสินค้าเก่ามาแลกเปลี่ยนหรือมีสินค้าแถม
2.เมื่อใดที่ควรใช้การโฆษณาเป็นหลัก คือคำตอบที่ลูกค้าอยู่กระจัดกระจายและต้องการแจ้งข่าวสารแก่บุคคลจำนวนมากในเวลาที่รวดเร็ว สำหรับสินค้าที่ไม่สามารถโฆษณาได้หมด ส่วนเกณฑ์การระบุการโฆษณาจะต้องดูจาก ต้องเป็นโฆษณาเพื่อกระตุ้นความต้องการขั้นพื้นฐาน โฆษณาจะไม่ได้ผลกับคนที่ไม่มีความต้องการ สินค้าที่โฆษณาต้องเปิดโอกาสให้สร้างความแตกต่างในสินค้าเช่นเครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพซ่อนเร้นอยู่ ผลิตภัณฑ์นั้นมีแรงจูงใจด้านอารมณ์หรือด้านเหตุผล บริษัทต้องมีเงินทุนที่หนาเพียงพอต่อการทำสื่อโฆษณา
3.เมื่อใดควรใช้การส่งเสริมการตลาดที่มุ่งที่ผู้ค้าปลีก คำตอบสามารถตอบได้ดังนี้ ผู้ค้าปลีกรู้สภาวะการตลาดได้ดีกว่าผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์นั้นสามารถวัดคุณภาพได้และมีมาตรฐานสูงซึ่งต้องอาศัยผู้ขายในการจัดการแสดงสินค้าเพื่อให้ผลิตภัณฑ์นั้นเกิดการซื้อกะทันหัน ผู้ค้าปลีกมีชื่อเสียงกว่าผู้ผลิต เมื่อใดควรใช้การโฆษณาร่วมกันระหว่างผู้ผลิตและผู้ค้าปลีก มีสิ่งที่ต้องพิจารณาดังนี้คือ
4.ต้องระบุชื่อที่อยู่ของผู้จำหน่ายสินค้าของเขาในโฆษณา เมื่อผู้ผลิตต้องการให้พ่อค้าปลีกกล่าวถึงผู้ผลิตในการโฆษณาของพ่อค้าปลีกซึ่งผู้ผลิตจะช่วยออกค่าโฆษณาในครั้งนี้ด้วย
5.เมื่อใดผู้ผลิตควรใช้กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดแบบกลยุทธ์ผลักหรือกลยุทธ์ดึง เพื่อส่งเสริมสินค้าไปยังผู้ใช้คนสุดท้ายได้อย่างสำเร็จ ในบางครั้งอาจจำใช้การโฆษณาเข้ามามีส่วนร่วมและสามารถดึงลูกค้าให้มาสนใจในผลิตภัณฑ์ของบริษัทรวมถึงการมีหีบห่อที่สวยงามและสะดุดตาทำให้ตัดสินใจได้ง่ายต่อการเลือกซื้อ

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

 
โทร.081-931-8341
Scroll to Top