ปัญหาของอัตราแลกเปลี่ยนกับภาษีหัก ณ ที่จ่าย

[Total: 121 Average: 5]

         เมื่อนิติบุคคลได้มีธุรกรรมเกิดขึ้นจากการดำเนินงานแล้วมีผลที่จะต้องแปลงค่าเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทย เพื่อประโยชน์ในการบันทึกรายการบัญชี หรือเสียภาษีอากร ในการจ่ายเงินตราต่างประเทศที่ต้องแปลงค่าเงินตราต่างประเทศที่ต้องแปลงค่าเป็นเงินตราไทยแล้ว จะต้องมีการหัก ณ ที่จ่าย การหักภาษีตามมาตรา 50 มาตรา 3 เตรส มาตรา 69 ทวิ มาตรา 69 ตรี มาตรา 70 และมาตรา 70 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

เมื่อผู้ประกอบการมีความจำเป็นต้องแปลงค่าเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทยควรจะพิจารณาว่า ธุรกรรมที่เกิดขึ้นสามารถใช้อัตราแลกเปลี่ยนตามมาตรา 65 ทวิ(5) หรือ มาตรา 79/4 ได้หรือไม่

ปัญหาของอัตราแลกเปลี่ยนกับภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 
โทร.081-931-8341
Scroll to Top