ประโยชน์ ของ การวางแผนกำไรขาดทุน

ประโยชน์ ของ การวางแผนกำไรขาดทุน ?

ประโยชน์ของการวางแผนกำไร
การวางแผนกำไรเป็นหนึ่งในหน้าที่งานที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในองค์กรหลายแห่งๆซึ่งการวางแผนกำไรในองค์กรธุรกิจนั้น ไม่ใช่เพียงเพื่อวางแผนกำไรตามที่ต้องการเท่านั้น แต่การวางแผนกำไรนั้นจะต้องระวังว่าสามารถทำให้มุ่งสู่เป้าหมายทั้งระยะสั้นระยะยาวขององค์กรได้ด้วย ซึ่งโดยปกติจะจัดทำครอบคลุมระยะเวลาในการดำเนินงาน 1 ปี คือ
– เพื่อเป็นแผนการดำเนินงานในการบริหารจัดการทรัพยากร โดยให้รายละเอียดที่ลึกลงในแต่ละหน่วยงานว่าต้องดำเนินการอย่างไรจึงจะมุ่งสุ่เป้าหมายหลักขององค์กรร่วม
– เพื่อเป็นเครื่องมือในการติดต่อ สื่อสารกันระหว่างหน่วยงานย่อยๆภายในองค์กรการวางแผนกำไรจะต้องมีการสื่อสารจากผู้บริการระดับสูงไปยังผู้บริหารระดับรองลงมา ได้ตระหนักถึงแผนการดำเนินงานที่จะผลักดันให้เป้าหมายขององค์กรโดยภาพรวมบรรลุผลได้  
– เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงของฝ่ายบริหารและวัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน การจัดทำงบประมาณของผู้บริหารระดับสูงจะต้องวางแผนให้ครอบคลุมถึงการกำหนดวัตถประสงค์ในการดำเนินงานในระดับหน่วยงานยิ่ย ซึ่งกระบวนการนี้ไม่เพียงเป็นการทดสอบความสามารถในการบริหารงาน แต่ยังเป็นการพิสูจน์ด้วยว่าผู้บริหารได้มีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงแนวทางการปฏิบัติงานในส่วนงานย่อยๆ
– เพื่อเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลงานตามความรับผิดชอบของผู้บริหารแต่ละส่วนงาน ข้อมูลทางการเงินที่แตกต่างไปจากเป้าหมาย สามารถใช้เป็นต้นแบบเพื่อการประเมินผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องได้ ทั้งนี้เพื่อเป็นการประเมินถึงความมรประสิทธิผลและประสิทธิภาพไปพร้อมกัน

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี บริษัท ปังปอน จำกัด ได้อย่างไร?

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

ประโยชน์ ของ การวางแผนกำไรขาดทุน
 
โทร.081-931-8341
Scroll to Top