ประกันสังคม คือ ( Social Security )

ประกันสังคม คือ ( Social Security ) ?

ประกันสังคม
สำนักงานประกันสังคม (สปส.) แนะนำให้ผู้ประกันตนที่เป็นโสดควรทำเอกสารระบุชื่อผู้มีสิทธิรับผลประโยชน์ทดอทนไว้ล่วงหน้าให้ขัดเจนและถูกต้องพร้อมใส่เลขประจำตัวประชาชนของผู้ที่รับสิทธิให้ชัดเจนสำหรับท่านใดที่ยังไม่ได้ยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีเสียชีวิตของผู้ประกันตนที่เสียชีวิตไปแล้วสามารถมายื่นขอรับสิทธิได้ภายใน 1 ปีนับแต่วันที่ผู้ประกันตนเสียชีวิต ณ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขาที่ท่านสะดวกเพื่อป้องกันปัญหาการแอบอ้างรับประโยชน์ทดแทนหากไม่มีผู้มาติดต่อขอรับประโยชน์ทดแทนเงินส่วนนั้นจะตกเป็นของกองทุนประกันสังคมตามที่กฏหมายกำหนด  ส่วนในกรณีที่ผู้ประกันตนที่แต่งงานแล้วมีคุ่สมรสบุตรหรือบิดามารดาที่ยังมีชีวิตอยู่และผู้ประกันตนไม่ได้ทำหนังสือระบุชื่อผู้รับสิทธิระโยชน์ไว้สำนักงานประกันสังคมจะจ่ายเงินกรณีดังกล่าวให้กับทายาทหรือผู้มีสิทธิคนละเท่าๆกันส่วนผู้ประกันตนที่ไม่ได้แต่งงาน และบิดา/มารดาเสียชีวิตและไม่มีทายาท หากประสงค์จะมอบเงินสงเคราะห์ในกรณีดังกล่าวให้แก่บุคคลอื่นเป็นผู้ที่มีสิทธิรับ ผู้ประกันตนสามารถทำหนังสือระบุผู้มีสิทธิรับประโยชน์ทดแทนได้

จะติดต่อ สำนักงานประกันสังคมส่วนกลาง ได้ช่องทางไหน ?

สำนักงานประกันสังคมส่วนกลาง
โทรศัพท์ (สายด่วน) 1506
อีเมล info@sso1506.com
เว็บไซต์ https://www.sso.go.th

ประกันสังคม คือ (Social Security)
 
โทร.081-931-8341
Scroll to Top