บัญชีเบื้องต้น สิ่งที่ควรทำความเข้าใจก่อนเรียนรู้บัญชี

บัญชีเบื้องต้น สิ่งที่ควรทำความเข้าใจก่อนเรียนรู้บัญชี

บัญชี เป็นศิลปะของการรวบรวม บันทึกการจำแนก และการทำสรุปข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจในรูปตัวเงิน ขั้นตอนของการทำบัญชีคือ การให้ข้อมูลทางการเงิน ซึ่งมีประโยชน์หลายอย่างคือ
1.ทำให้ทราบถึงความก้าวหน้าในกิจการ และประสบการณ์ในการดำเนินงานในส่วนผู้บริหาร
2.ทำให้ทราบถึงผลการดำเนินงานและความเคลื่อนไหวของฐานะการเงินของกิจการ
3.ทำให้ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องอื่นได้ใช้ข้อมูลเพื่อประกอบในการวางแผนการควบคุมรวมถึงการตัดสินใจ
4.ทำให้ฝ่ายบริหารทราบถึงข้อบกพร่องในการดำเนินงานที่ผ่านมาเพื่อที่จะเป็นแนวทางในการปรับปรุงหรือหาทางแก้ไขในอนาคต
ผู้ที่มีสิทธิ์ในการใช้ข้อมูลทางบัญชี
1.ผู้ถือหุ้น เป็นผู้ที่นำเงินมาลงทุนในกิจการไม่ว่าจะเป็นเงินสดหรือสิ่งของก็ได้ หากผู้ถือหุ้นต้องการทราบผลการดำเนินงานไม่ว่าจะเป็นผลกำไรหรือขาดทุน หรือการจ่ายเงินปันผล
2.เจ้าหนี้ เป็นผู้ที่ให้เจ้าของกิจการกู้เงิน หรือเป็นการให้เครดิตแก่กิจการในการชำระเงิน ผู้ที่เป็นเจ้าหนี้ต้องการทราบความสามารถและกำลังในการชำระหนี้ของกิจการ
3.ผู้บริหาร เป็นผู้ที่ได้รับผลตอบแทน หากกิจการมีผลประกอบการที่ดีก็จะทำให้ฐานะทางการเงินมั่นคงและผลตอบแทนของผู้บริหารก็จะได้จากกิจการที่ดี
4.คู่แข่ง ต้องการทราบเพื่อที่จะได้วางแผนกำหนดนโยบายของกิจการเพื่อที่จะได้แข่งขันและความอยู่รอดได้ในธุรกิจ
5.พนักงาน เพื่อคาดการณ์การได้รับผลตอบแทนไม่ว่าจะเป็นเงินเดือน โบนัส รวมถึงการพิจารณาความมั่นคงของตัวเองในการทำงานต่อไปหรือไม่
6.ลูกค้า หากลูกค้าต้องการสั่งซื้อสินค้าหรือการบริการจากกิจการก็จำเป็นต้องพิจารณาว่าจะได้รับการจัดส่งตรงตามเวลาหรือไม่
การจำแนกประเภทของผู้ใช้งบการเงินนั้นสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภทคือ การบัญชีการเงิน คือการจัดทำบัญชีและรายงานการเงินของกิจการที่จัดทำภายใต้กฎเกณฑ์ตามหลักการทำบัญชี เพื่อใช้ในประกอบการวางแผน การควบคุม หรือการตัดสินใจในการดำเนินการต่างๆ และ การบัญชีบริหาร คือการจัดทำบัญชีหรือรายงานการเงินของส่วนต่างๆให้แก่ฝ่ายบริหารของกิจการเพื่อใช้ในการวางแผนหรือการควบคุมและการตัดสินใจ เพื่อความเหมาะสมและความต้องการของฝ่ายบริหาร

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

บัญชีเบื้องต้น สิ่งที่ควรทำความเข้าใจก่อนเรียนรู้บัญชี
 
โทร.081-931-8341
Scroll to Top