บอจ.5 ขอที่ไหน บอจ.5 ภาษาอังกฤษ บอจ.2 คืออะไร แบบใหม่ 2562

แบบ บอจ.5 คือ

  1.  

แบบ บอจ.5 คือ

แบบ บอจ.5 คือ บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น กล่าวคือเป็นเอกสารสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่บริษัทมีจะต้องชี้แจงรายละเอียดของผู้ถือหุ้นแต่ละคนให้ทางนายทะเบียน กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ทราบถึงข้อมูลและรายละเอียดของผู้ถือหุ้นแต่ละคนนั่นเอง เอกสารฉบับนี้ใช้แนบในขั้นตอนการประกอบเอกสารอื่นๆเพียงไม่กี่ขั้นตอนเท่านั้นแต่นับว่ามีความสำคัญเพราะจะเป็นการชี้แจงข้อมูลส่วนตัวของผู้ถือหุ้นบางประการตลอดจนจำนวนหุ้น เลขหมายใบหุ้นที่มีอยู่ค่อนข้างละเอียด

ลักษณะของเอกสารบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (แบบ บอจ.5) จะมีเพียงแบบฟอง 1 หน้ากระดาษต่อ 1 A4 แต่ไม่ได้จำกัดจำนวนที่จะต้องพิมพ์แบบฟอร์มสําเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นซ้ำเพื่อชี้แจงรายละเอียดทั้งหมดให้ทางในทะเบียน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หัวข้อสำคัญที่จะต้องกรอกจะต้องกรอกรายละเอียดให้ได้มากที่สุด โดยหัวข้อหลักคือชื่อบริษัทจำกัด ทะเบียนเลขที่ของบริษัทจำกัด และสำหรับสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของแต่ละบริษัทนั้นจะต้องถูกรวบรวมมาจากการประชุมใดประชุมหนึ่งของบริษัท เช่น หากสําเนารายชื่อผู้ถือหุ้นนี้ได้มาจาก ณ วันประชุมให้ระบุประเภทของการประชุมไม่ว่าจะเป็นเมื่อจัดตั้งบริษัท เมื่อสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวิสามัญผู้ถือหุ้น และระบุครั้ง รวมทั้งวันที่ประชุม อีกกรณีนึงคือสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ได้ถูกคัดจากสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นก็ต้องระบุวันที่อ้างอิงตามที่ได้ลงนามบัญชีผู้ถือหุ้นในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นดังกล่าว และจะต้องระบุทั้งทุนจดทะเบียนจำนวนกี่บาท ต้องระบุสัดส่วนของหุ้น มูลค่าหุ้น โดยจะต้องชี้แจงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลสัญชาติไทยตามกฎหมายเท่านั้น และส่วนด้านล่างจะเป็นรายละเอียดของผู้ถือหุ้น ซึ่งจะต้องใส่อย่างถูกต้องและชัดเจนหากผู้ถือหุ้นมีการเปลี่ยนแปลงเอกสารส่วนบุคคลเช่น มีการเปลี่ยนแปลงชื่อหรือมีการเปลี่ยนนามสกุลก็จะต้องแก้ไขเพิ่มเติมให้ตรงตามกับชื่อผู้ถือหุ้นและรายชื่อจริงของผู้ถือหุ้นด้วยเช่นกัน ในส่วนตรงนี้จะเน้นจำนวนหุ้นที่ถือหมายเลขหุ้นและวันที่ลงทะเบียนผู้ถือหุ้น โดยจะต้องระบุสถานะว่าเป็นหรือสถานะขาดของแต่ละบุคคลเอาไว้ด้วย หากมีจำนวนทั้งหมดกี่หน้ากี่แผ่นก็ต้องใส่หมายเลขหน้าและจำนวนหน้าไว้ด้านล่าง และอย่าลืมลงลายมือชื่อตัวแทนซึ่งเป็นคณะกรรมการปัจจุบันของบริษัทไว้ด้วยเช่นกัน  อย่างไรก็ตามในส่วนของการระบุเรื่องเงินที่ชำระแล้วของผู้ถือหุ้น กับคำว่าถือว่าชำระแล้วจะมีความแตกต่างในเรื่องของจำนวนหุ้นที่เป็นเงินสดหากคนที่เป็นเงินสดให้ถือว่าอยู่ในช่องเงินที่ชำระแล้ว แต่หากผู้ถือหุ้นชำระด้วยทรัพย์สินอย่างอื่นที่มิใช่เงินสดให้ถือว่าอยู่ในช่องถือว่าชำระแล้ว เช่น มีการชำระด้วยทรัพย์สินหรือแรงงานส่วนตนบางประเภทก็ให้ถือว่าชำระแล้ว

เอกสารบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (แบบ บอจ.5) อยู่ในขั้นตอนของการยื่นเอกสาร ดังต่อไปนี้

1.) กรณีขั้นตอนเอกสารหนังสือเรื่องจัดตั้งบริษัท
2.) กรณีขั้นตอนเอกสารหนังสือบริคณห์สนธิและจัดตั้งบริษัท ที่ดำเนินการภายในวันเดียวพร้อมกัน
3.) กรณีขั้นตอนเอกสารหนังสือเรื่องควบบริษัท

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

 
โทร.081-931-8341

Leave a Comment

Scroll to Top