ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ประกอบด้วย มีอะไร ตัวอย่าง

ที่ดิน อาคาร และ อุปกรณ์ อยู่หมวดไหน

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ อยู่ในหมวดสินทรัพย

ที่ดิน อาคาร และ อุปกรณ์ อยู่ในงบอะไร

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ อยู่ในงบดุล

ที่ดิน อาคาร และ อุปกรณ์ บันทึกบัญชี

Dr ที่ดิน อาคาร และ อุปกรณ์
Cr เงินสด/ ธนาคาร

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์(สุทธิ) มีอะไรบ้าง

ที่ดิน

อาคารระหว่างการก่อสร้าง

เครื่องจักรระหว่างติดตั้ง

ต้นทุนพัฒนาที่ดิน

อาคารและโรงงาน

ส่วนต่อเติมอาคารและโรงงาน

เครื่องจักร

ค่าตกแต่งและติดตั้งโรงงาน

เครื่องมือและเครื่องใช้

ยานพาหนะ 

ค่าติดตั้งระบบโทรศัพท์

ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและน้ำประปา

เครื่องใช้สำนักงาน

ค่าตกแต่งและติดตั้งสำนักงาน

ค่าระบบโปรแกรม

ค่าเสื่อมราคาสะสม – อาคารระหว่างการก่อสร้าง

ค่าเสื่อมราคาสะสม – เครื่องจักรระหว่างติดตั้ง

ค่าเสื่อมราคาสะสม – ต้นทุนพัฒนาที่ดิน

ค่าเสื่อมราคาสะสม – อาคารและโรงงาน

ค่าเสื่อมราคาสะสม – ส่วนต่อเติมอาคารและโรงงาน

ค่าเสื่อมราคาสะสม – เครื่องจักร

ค่าเสื่อมราคาสะสม – ค่าตกแต่งและติดตั้งโรงงาน

ค่าเสื่อมราคาสะสม – เครื่องมือและเครื่องใช้

ค่าเสื่อมราคาสะสม – ยานพาหนะ

ค่าเสื่อมราคาสะสม – ค่าติดตั้งระบบโทรศัพท์

ค่าเสื่อมราคาสะสม – ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและน้ำประปา

ค่าเสื่อมราคาสะสม – เครื่องใช้สำนักงาน

ค่าเสื่อมราคาสะสม – ค่าตกแต่งและติดตั้งสำนักงาน

ค่าเสื่อมราคาสะสม – ค่าระบบโปรแกรม

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ประกอบด้วย มีอะไร ตัวอย่าง

แก้ไขครั้งสุดท้าย กันยายน 14, 2021

Scroll to Top