ทำไมต้องทำบัญชี

ทำไมต้องทำบัญชี

          การทำบัญชี   ถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้ที่ประกอบกิจการร้านค้าเพื่อที่จะได้รู้รายรับ รายจ่าย หนี้สิน เป็นอย่างไรอีกทั้งยังช่วยให้รู้สภาพคล่องของกิจการได้เป็นอย่างดี ซึ่งหลายคนอาจสงสัยว่าทำไมถึงต้องทำบัญชีหรือหากไม่ทำจะมีผลอย่างไรบ้าง
1.เพื่อเป็นเครื่องมือชี้วัดความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจของคุณที่จะทำให้ทราบถึงความมั่นคงของกิจการนั้นๆซึ่งจะบันทึกบัญชีรายการต่างๆเช่นการลงทุน รายรับ  รายจ่ายและสามารถจัดทำงบดุล กำไร ขาดทุน ทำให้เห็นอนาคตของกิจการว่าจะขยายหรือจะยกเลิกกิจการได้
2.เป็นตัวช่วยในการวางแผนและการตัดสินใจของธุรกิจนั้นๆซึ่งจะเป็นตัวช่วยในการประเมินจากข้อมูลในเหตุการณ์ปัจจุบันและอนาคตได้ รวมถึงการคาดเดาสถานการณ์ความเชื่อมั่นในการดำเนินกิจการได้เป็นอย่างดี สามารถวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของการลงทุนในอนาคต
3.เพื่อเป็นเครื่องมือในการวางแผนกำไรและสามารถช่วยในการควบคุมค่าใช้จ่ายของกิจการได้ และทำให้คำนวณต้นทุนของสินค้าและการบริการได้อย่างถูกต้อง สำหรับการบันทึกบัญชีจะทำให้สามารถตรวจสอบหาหลักฐานในการเบิกจ่ายแต่ละครั้งได้เป็นอย่างดีและยังเป็นการลดปัญหาการเบิกจ่ายซ้ำซ้อน
4.เป็นเครื่องมือในการหาแหล่งเงินทุน สำหรับในการจัดทำบัญชีจะทำให้เรานั้นสามารถนำรายงานการบันทึกบัญชีเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของธนาคารหรือเจ้าหนี้เงินกู้ เพื่ออนุมัติสินเชื่อต่างๆ
5.เพื่อให้กิจการมีระบบการควบคุมภายในที่ดีอีกทั้งยังเป็นสัญญาณเตือนภัยของกิจการหากมีระบบบัญชีที่ดีสามารถคุมระบบได้ดีจะช่วยเรื่องการทุจริตได้เป็นอย่างดีเพราะต้องมีการงายงานข้อมูลการเงินตลอดจนรายการต่างๆเพราะทุกอย่างที่มาของตัวเลขจะต้องมีหลักฐานยืนยันซึ่งยากต่อการยักยอก หากเริ่มมีสัญญาณเตือนที่ไม่ดีก็จะสามารถสืบค้นได้ไม่ยาก
6.เพื่อประโยชน์ในการวางแผนและเพื่อการเสียภาษีได้อย่างถูกต้องและประหยัด หากการทำบัญชีที่ถูกต้องก็จะทำให้ทราบตัวเลขได้ชัดเจนและสามารถวางแผนการเสียภาษีได้อย่างเหมาะสมอีกทั้งยังช่วยประหยัดและทำตามขั้นตอนกฎหมายการเสียภาษี

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

ทำไมต้องทำบัญชี
 
โทร.081-931-8341
Scroll to Top