ทรัพย์สินที่อยู่ต่างจังหวัดจะตรวจอย่างไร

กหนี้และเจ้าหนี้ต่างประเทศจะยืนยันยอดอย่างไร ทรัพย์สินที่อยู่ต่างจังหวัดจะตรวจอย่างไร รถยนต์ได้ลงบัญชีมานาน และทะเบียนรถไม่ใช่ของกิจการจะทำอย่างไร :-*


ตอบ: การทดสอบความถูกต้องของงบการเงินในรายการดังกล่าว ให้เน้นการทดสอบความถูกต้องของ งบการเงินและบัญชีว่าถูกต้องเป็นจริงตามควรตรงตามเอกสารประกอบการลงบัญชี และบันทึกบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีสามารถใช้วิธีการตรวจสอบวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีก็ได้ตามความเหมาะสมขึ้นอยู่กับรายการที่ตรวจสอบ อย่างไรก็ตามการทดสอบควรรวมถึงการขอข้อมูลจากธนาคาร การขอยืนยันยอดลูกหนี้ยอดเจ้าหนี้ การตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ต่าง ๆ ;D ;D

ทรัพย์สินที่อยู่ต่างจังหวัดจะตรวจอย่างไร
 
โทร.081-931-8341
Scroll to Top