ต้องการขยายสาขาเพิ่มต้องทำอย่างไรบ้าง

[Total: 131 Average: 5]

มีบริษัทของตนเองอยู่แล้ว ถ้าต้องการขยายสาขาเพิ่มต้องทำอย่างไรบ้างค่ะ…?


ตอบ: ++++ การขยายสาขาเพิ่ม ++++

*** ให้กรรมการตามอำนาจของบริษัทมายื่นจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมสำนักงานสาขาของบริษัทต่อนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท โดยยื่นแบบคำขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบการจดทะเบียน ดังนี้

1.แบบ บอจ.1

2.แบบ บอจ.4

3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการที่ลงลายมือชื่อในคำขอจดทะเบียนตามอำนาจ

4.สำเนาบัตรทนายความ (กรณีมอบอำนาจมา)

5.หนังสือมอบอำนาจ(กรณีมอบอำนาจมา) ค่าธรรมเนียมในการจดแก้ไขที่ตั้งสำนักงานสาขา 100 บาท ค่าหนังสือรับรอง 100 บาท

ต้องการขยายสาขาเพิ่มต้องทำอย่างไรบ้าง
 
โทร.081-931-8341
Scroll to Top