ต้นทุนขาย

ต้นทุน บัญชีต้นทุน ต้นทุนขาย การบัญชี 1 การคำนวณต้นทุนผลิต Cost Of Goods Sold คือ หมายถึง

ต้นทุนขาย

ต้นทุนขาย หมายถึง ต้นทุนที่ใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้านั้น หากว่าบริษัทหรือผู้ขายเป็นผู้ผลิตสินค้านั้นเอง ต้นทุนขายจะเป็นการรวมไปถึงค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการผลิตสินค้านั้นด้วย ไม่ว่าจะเป็นค่าแรง ค่าต้นทุนวัตถุดิบ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ต้องใช้ในการผลิตสินค้าโดยตรง แต่หากเป็นกรณีที่ไม่ได้เป็นผู้ผลิตเอง ต้นทุนขาย มักจะเป็นราคาต้นทุนที่มาจากการจ่ายไปเพื่อให้ได้สินค้านั้นมาขาย โดยตัวต้นทุนขายจะปรากฏอยู่บนงบกำไรขาดทุนของบริษัท 

ต้นทุนขาย คือ

ต้นทุนขาย ( cost of good sold ) หมายถึง ต้นทุนที่ได้มาของสินค้า เช่นหากประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตสินค้า ต้นทุนขายจะหมายรวมถึง ต้นทุนในกระบวนการผลิตทั้งหมด เช่น ต้นทุนวัตถุดิบ ค่าแรง ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เป็นต้น โดยต้นทุนขายจะปรากฏอยู่บนงบกำไรขาดทุนของกิจการ และยังเป็นส่วนหนึ่งของ งบต้นทุนการผลิตอีกด้วย

สำรองหนี้สูญ อยู่หมวดไหน

เจ้าหนี้การค้า อยู่ในหมวดหนี้สิน

สำรองหนี้สูญ อยู่ในงบอะไร

เจ้าหนี้การค้า อยู่ในงบกำไรขาดทุน

ต้นทุนขาย บันทึกบัญชี

Dr ต้นทุนสินค้า
Cr เจ้าหนี้การค้า

สูตรคำนวนหาต้นทุนขาย

ต้นทุนขาย = สินค้าคงเหลือต้นงวด + ซื้อสุทธิ – สินค้าคงเหลือปลายงวด

แก้ไขครั้งสุดท้าย พฤศจิกายน 19, 2021

Scroll to Top