สินทรัพย์ จะ ประเมินราคาสินทรัพย์ ใหม่เมื่อไหร่

สินทรัพย์ จะ ประเมินราคาสินทรัพย์ ใหม่เมื่อไหร่

ในการประเมินราคาของสินทรัพย์กิจการใหม่นั้น จะมี 2 กรณี
1.ราคาสินทรัพย์เพิ่มขึ้น กิจการต้องบันทึกรายการบัญชี “กำไรส่วนเกินจากการตีราคาสินทรัพย์” ซึ่งในงบดุลจะอยู่ตรงส่วนของเจ้าของ แต่ถ้าหากงวดบัญชีก่อนนั้น สินทรัพย์รายการนี้เคยถูกตีมูลค่าลดลง และบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงวดก่อนแล้วนั้น กิจการจะต้องบันทึกบัญชีส่วนที่เพิ่มขึ้น “
2.ราคาสินทรัพย์ลดลง กิจการต้องบันทึกบัญชีด้วยยอดของสินทรัพย์ที่ลดลงเป็นค่าใช้จ่ายทันทีแต่หากสินทรัพย์รายการนั้นเคยถูกตีราคาเพิ่มขึ้น ละยังมียอดในงบเหลืออยู่ ส่วนที่ลดลงจากการตีราคาใหม่ต้องไปลดยอดบัญชี “ส่วนเกินทุน-จากการตีราคาสินทรัพย์” ส่วนที่ลดลงที่เหลืออยู่ให้รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายทันที

เราจะบึกทึกบัญชีการตีราคาเครื่องจักรใหม่อย่างไร

ปี 2555 บริษัทซื้อเครื่องจักรราคาทุน 120,000 บาท อายุการใช้งาน 6 ปี สิ้นปี 2556 ราคาประเมินเครื่องจักรเท่ากับ 100,000 บาท เราจะบึกทึกบัญชีการตีราคาเครื่องจักรใหม่อย่างไร

++ ราคาทุน 120,000
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม (40,000)
ราคาตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25X2 80,000
> วิธีการเดิม <
*** บันทึกการตีราคาเครื่องจักรใหม่
เดบิต ค่าเสื่อมราคาสะสม – เครื่องจักร 40,000 บาท
เครดิต เครื่องจักร 40,000 บาท
เดบิต เครื่องจักร 20,000 บาท
เครดิต ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ 20,000 บาท

สินทรัพย์ จะ ประเมินราคาสินทรัพย์ ใหม่เมื่อไหร่

แก้ไขครั้งสุดท้าย ธันวาคม 3, 2021

Scroll to Top