ภาระภาษี กรณีตัวแทนขายตั๋วโดยสารให้สายการบิน

ภาระภาษี กรณีตัวแทนขายตั๋วโดยสารให้สายการบิน

ตัวแทนขายตั๋วโดยสารสายการบินแคนาดา ต้องคำนวณเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่มอย่างไร

1. ภาษีเงินได้นิติบุคคลกรณีเป็นตัวแทนที่ได้รับแต่งตั้ง รายได้ที่ต้องนำมาคำนวณ คือค่าบริการที่เรียกเก็บจากบริษัทสายการบิน กรณีเป็นตัวแทนช่วง
(1) ให้บริการแก่ตัวแทนที่ได้รับแต่งตั้ง รายได้ที่ต้องนำมาคำนวณ คือค่าบริการที่เรียกเก็บจากตัวแทนที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทสายการบิน
(2) ให้บริการแก่คนโดยสารซึ่งใช้บริการโดยสาร โดยมิได้ให้บริการแก่ตัวแทนที่ได้รับแต่งตั้ง รายได้ที่ต้องนำมาคำนวณ คือค่าบริการที่เรียกเก็บจากคนโดยสาร

2. ภาษีมูลค่าเพิ่มกรณีเป็นตัวแทนที่ได้รับแต่งตั้ง รายได้ที่ต้องนำมาคำนวณ คือค่าบริการที่เรียกเก็บจากบริษัทสายการบินและมีหน้าที่ออกใบกำกับภาษีค่าบริการดังกล่าวให้บริษัทสายการบิน กรณีเป็นตัวแทนช่วง
(1) ให้บริการแก่ตัวแทนที่ได้รับแต่งตั้ง รายได้ที่ต้องนำมาคำนวณ คือค่าบริการที่เรียกเก็บจากตัวแทนที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทสายการบิน และมีหน้าที่ออกใบกำกับภาษีค่าบริการดังกล่าวให้ตัวแทน
(2) ให้บริการแก่คนโดยสารซึ่งใช้บริการโดยสาร โดยมิได้ให้บริการแก่ตัวแทนที่ได้รับแต่งตั้ง รายได้ที่ต้องนำมาคำนวณ คือค่าบริการที่เรียกเก็บจากคนโดยสาร และมีหน้าที่ออกใบกำกับภาษีค่าบริการ ให้คนโดยสาร

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย ธันวาคม 2, 2021

Scroll to Top