ดอกเบี้ยจ่าย คือ ( Interest Expenses )

[Total: 6840 Average: 5]

ดอกเบี้ยจ่าย (Interest Expenses) หมายถึง ดอกเบี้ยที่บริษัทจ่ายออกไประหว่างไตรมาสหรือในระหว่างรอบปีบัญชี เพื่อชำระดอกเบี้ยของหนี้สินบริษัทที่ปรากฏในงบดุลในหมวดหนี้สิน

ดอกเบี้ยจ่าย
ดอกเบี้ยจ่าย
 
โทร.081-931-8341
Scroll to Top