ดอกเบี้ยจ่าย

ดอกเบี้ยจ่าย Interest Expenses คือ 4 บันทึกบัญชี หมวด

 

ดอกเบี้ยจ่าย

ดอกเบียจ่าย คือ

ดอกเบี้ยจ่าย (Interest Expenses) หมายถึง ดอกเบี้ยที่บริษัทจ่ายออกไประหว่างไตรมาสหรือในระหว่างรอบปีบัญชี เพื่อชำระดอกเบี้ยของหนี้สินบริษัทที่ปรากฏในงบดุลในหมวดหนี้สิน

ดอกเบี้ยจ่าย อยู่หมวดไหน

ดอกเบี้ยจ่ายอยู่หมวดค่าใช้จ่าย

ดอกเบี้ยจ่าย อยู่ในงบอะไร

ดอกเบี้ยจ่าย อยู่งบกำไรขาดทุน

ดอกเบี้ยจ่าย บันทึกบัญชี

Dr ดอกเบี้ยจ่าย
Cr เงินสด/เงินฝาก

แก้ไขครั้งสุดท้าย พฤศจิกายน 23, 2021

Scroll to Top