ดอกเบี้ยค้างรับ #2 ประกอบด้วย บันทึกบัญชี หมวดบัญชีไหน ตัวอย่าง คือ ปิดบัญชี Accrued interest

ดอกเบี้ยค้างรับ

ดอกเบี้ยค้างรับ คือ ?

ดอกเบี้ยค้างรับ หมายถึง รายได้ค้างรับที่เกิดจากการให้กู้ยืมเงิน เป็นบัญชีที่อยู่ในรูปแบบของสินทรัพย์ เป็นรายได้อีกประเภทหนึ่ง ส่วนมากจะได้รับ เมื่อมีการคืนเงินต้นที่กู้ยืมไป คืนให้กับกิจการ

ดอกเบี้ยค้างรับ อยู่หมวดไหน ?

ดอกเบี้ยค้างรับ อยู่ในหมวดสินทรัพย์

ดอกเบี้ยค้างรับ อยู่ในงบอะไร ?

ดอกเบี้ยค้างรับ อยู่ในงบดุล

ดอกเบี้ยค้างรับ บันทึกบัญชี ?

Dr ดอกเบี้ยค้างรับ
Cr ดอกเบี้ยรับ

ตัวอย่างการการบันทึกบัญชี ดอกเบี้ยค้างรับ

1.เมื่อถึงวันที่ต้องรับรู้รายได้ แต่ยังไม่ได้ดรับชำระทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย จึงต้องลงบัญชีเพื่อรับรู้รายได้2.เมื่อได้รับเงินสดค่าดอกเบี้ยแล้ว

ดอกเบี้ยค้างรับ อยู่หมวด 1 สินทรัพย์

แก้ไขครั้งสุดท้าย มกราคม 4, 2022

Leave a Comment

Scroll to Top