ห้างหุ้นส่วนสามัญ จ้างพนักงานเป็นชาวต่างชาติ

ห้างหุ้นส่วนสามัญ  จ้างพนักงานเป็นชาวต่างชาติต้องหัก ณ ทีจ่ายหรือไม่

เงินได้ของชาวต่างชาติต้องหัก ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10 หรือ 15

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย ธันวาคม 2, 2021

Scroll to Top