จดบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ ค่าธรรมเนียม เท่าไหร่

จดบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ ค่าธรรมเนียม เท่าไหร่ ?

จดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิบริษัทจำกัด มีทุนจดทะเบียน 900,000 บาท ต้องเสียค่าธรรมเนียมเท่าไหร่
สำหรับทุนจดทะเบียน ไม่เกิน 1,000,000 บาท จะมีอัตราค่าธรรมเนียมอยู่ที่ 500 บาท

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี บริษัท ปังปอน จำกัด ได้อย่างไร?

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

จดบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ ค่าธรรมเนียม เท่าไหร่
 
โทร.081-931-8341
Scroll to Top