จดทะเบียนบริษัท ราคาเท่าไหร่

สิ่งที่เราต้องรู้หากต้องการจะไป จดทะเบียนบริษัทเอง ว่าจะมีค่าใช้จ่าย ในการจดทะเบียนบริษัท เป็นเท่าไร ?

ค่าธรรมเนียม ในการจดทะเบียนบริษัท ทางกรมพัฒนาฯ ได้กำหนดค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนต่างไว้เป็นตรางค่าธรรมเนียมไว้แล้ว แต่ครั้งนี้จะพูดถึงแค่ว่าค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนบริษัท จะเป็นเท่าไร หากดูจากตรางค่าธรรมเนียมแล้วจะแบ่งออกมาเป็นค่าธรรมเนียมบริษัทได้ดังนี้ จดทะเบียนบริษัทจำกัด   บาท
1. จดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ      
1.1 ทุนจดทะเบียนไม่เกิน 1,000,000 บาท 500.-    
1.2 ทุนจดทะเบียนทุก 100,000 บาท ที่กำหนดไว้ 50.-           (เศษของ 100,000 บาท ให้คิดเป็น 100,000 บาท)  1.3 ทุนจดทะเบียนตั้งแต่ 50,000,000 บาท 25,000.-
2. จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิก่อนจัดตั้งบริษัท      
2.1 จดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิทุกข้อ(นอกจากการเพิ่มทุน) 400.-    
2.2 จดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อเพิ่มทุน            
(1) ทุนจดทะเบียนที่เพิ่มไม่เกิน 1,000,000 บาท 500.-          
(2) ทุนจดทะเบียนทุก 100,000 บาท ที่เพิ่มขึ้น 50.-                (เศษของ 100,000 บาท ให้คิดเป็น 100,000 บาท)  (3) ทุนจดทะเบียนที่เพิ่มตั้งแต่ 50,000,000 บาท 25,000.-
3. จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัด      
3.1 ทุนจดทะเบียนไม่เกิน 1,000,000 บาท 5,000.-    
3.2 ทุนจดทะเบียนทุก 100,000 บาท ที่กำหนดไว้ 500.-          (เศษของ 100,000 บาท ให้คิดเป็น 100,000 บาท) 
3.3 ทุนจดทะเบียนตั้งแต่ 50,000,000 บาท ขึ้นไป 250,000.-
4. จดทะเบียนควบบริษัทจำกัด 5,000.-
5. จดทะเบียนการแปรสภาพห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนหรือ       ห้างหุ้นส่วนจำกัดเป็นบริษัทจำกัด      
5.1 ทุนจำนวนไม่เกิน 1,000,000 บาท 5,000.-    
5.2 ทุนจดทะเบียนทุก 100,000 บาท ที่กำหนดไว้ 500.-           (เศษของ 100,000 บาท ให้คิดเป็น 100,000 บาท) 
5.3 ทุนจดทะเบียนตั้งแต่ 50,000,000 บาท ขึ้นไป 250,000.-
6. จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมบริษัท      
6.1 จดทะเบียนมติพิเศษ (เพิ่มทุน/ลดทุน/ควบบริษัท) 400.-    
6.2 จดทะเบียนเพิ่มทุน             คิดตามทุนที่เพิ่มทุก 100,000 บาท 500.-           (เศษของ 100,000 บาท ให้คิดเป็น 100,000 บาท)             เพิ่มทุนตั้งแต่ 50,000,000 บาท ขึ้นไป 250,000.-    
6.3 จดทะเบียนลดทุน 400.-    
6.4 จดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิทุกข้อ 400.-    
6.5 จดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับทุกข้อ 400.-    
6.6 จดทะเบียนกรรมการเข้าใหม่ คนละ 400.-    
6.7 จดทะเบียนกรรมการออก (ไม่กำหนดจำนวนคน) 400.-    
6.8 จดทะเบียนแก้ไขอำนาจกรรมการ 400.-    
6.9 จดทะเบียนแก้ไขสำนักงานแห่งใหญ่ และ/หรือสำนักงานสาขา 400.-    
6.10 จดทะเบียนแก้ไขดวงตรา 400.-    
6.11 จดทะเบียนรายการอื่น ๆ ซึ่งเห็นสมควรจะให้ประชาชนทราบ 400.-
7. จดทะเบียนเลิกบริษัทและชำระบัญชี 400.-
8. จดทะเบียนเปลี่ยนตัวผู้ชำระบัญชี 400.-
9. จดทะเบียนแก้ไขอำนาจผู้ชำระบัญชี 400.-
10. จดทะเบียนแก้ไขสำนักงานผู้ชำระบัญชี 400.-
11. จดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี 400.-

แต่ถ้าเราจะสรุป ค่าธรรมเนียมในการ จดทะเบียนบริษัท แบบพื้นฐานได้ดังนี้ ?

ตั้งบริษัท 5,000.-
ค่าบริคณห์สนธิ 500.-
ค่าอากร 400.-
ค่าคัดสำเนาเอกสาร 450.-
รวมค่าธรรมเนียม 6,350.-

จดทะเบียนบริษัท ราคาเท่าไหร่
 
โทร.081-931-8341
Scroll to Top