การคาดการณ์ปริมาณสินค้าที่จะขายในช่วงเวลาหนึ่งในอนาคตเพื่อคำนวณการขายของกิจการ

งบประมาณการขาย

ปริมาณการขายที่ประมาณการขึ้นนั้นจะนำมาจัดทำงบประมาณการขายต่อไป

                 งบประมาณการขาย เป็นงบประมาณเริ่มต้นของงบประมาณการดำเนินงาน ซึ่งการจัดทำงบประมาณการขายนั้นจะต้องทำการคาดการณ์ปริมาณสินค้าที่จะขายในช่วงเวลาหนึ่งในอนาคต โดยจะต้องพิจารณาจากข้อมูลต่างๆ เช่น ประสบการณ์จากยอดขายในอดีต สภาพเศรษฐกิจ ภาวะการแข่งขันในตลาด การเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายหรือการเมือง เป็นต้น ปริมาณการขายที่ประมาณการขึ้นนั้นจะนำมาจัดทำงบประมาณการขายต่อไป โดยในงบประมาณการขายนั้นจะแสดงข้อมูลที่เกี่ยวกับปริมาณการขาย ราคาขาย และยอดขายที่คาดว่าจะขายได้ในแต่ละช่วงเวลา นอกจากงบประมาณการขายที่จัดเป็นงบประมาณหลักแล้ว กิจการอาจต้องจัดทำงบย่อยขึ้นมาเพื่อคำนวณหาประมาณการเกี่ยวกับเงินสดรับที่จะได้จากการขายสินค้า ถ้ากิจการมีนโยบายของการขายสินค้าเป็นเงินเชื่อด้วย ซึ่งในส่วนของงบย่อยนี้จำนำไปจัดทำงบประมาณการเงินในขั้นต่อไป

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย ธันวาคม 4, 2021

Scroll to Top