งบต้นทุนการผลิต Excel

งบต้นทุนการผลิต Excel

บริษัท มันนี่ จำกัด
งบต้นทุนการผลิต
สิ้นสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
วัตถุดิบทางตรง:  บาท
วัตถุดิบต้นงวด     432,000.00
บวก ซื้อวัตถุดิบ  526,000.00
      ค่าขนส่ง  150,000.00     676,000.00
  1,108,000.00
หัก ส่งคืนและส่วนลด    30,000.00
     ส่วนลดรับ    20,000.00       50,000.00
วัตถุดิบที่มีไว้เพื่อผลิต   1,058,000.00
หัก วัตถุดิบปลายงวด     245,000.00     813,000.00
ค่าแรงทางตรง:     515,000.00
ค่าใช้จ่ายในการผลิต:
ค่าแรงทางอ้อม       10,000.00
วัตถุดิบทางอ้อม       15,000.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา       25,000.00
ค่าใช้จ่ายการผลิตอื่น     425,000.00     475,000.00
ต้นทุนการผลิต   1,803,000.00
บวก งานระหว่างทำต้นงวด     100,000.00
  1,903,000.00
หัก งานระหว่างทำปลายงวด     214,000.00
ต้นทุนสินค้าสำเร็จรูป   1,689,000.00
งบต้นทุนการผลิต Excel
งบต้นทุนการผลิต Excel

งบต้นทุนการผลิต Excel

ตามตัวอย่างในบทความ

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย กันยายน 15, 2021

Leave a Comment

Scroll to Top