งบกำไรขาดทุน คือ ( Income Statement )

[Total: 1024 Average: 5]

งบกำไรขาดทุน (Income Statement) หมายถึง งบการเงินประเภทหนึ่งที่แสดงผลการดำเนินงานของกิจการ เช่น รายได้ ค่าใช้จ่าย และกำไรหรือขาดทุนสุทธิ ในรอบบัญชีของกิจการ

งบกำไรขาดทุน
งบกำไรขาดทุน
 
โทร.081-931-8341
Scroll to Top