ค่าใช้จ่ายในกิจการ

บริษัทนำรถยนต์กรรมการมาใช้ในกิจการของบริษัท แตไม่มีการตกลงทำสัญญาเช่าอะไร แต่บริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ค่าเบี้ยประกันภัยและค่าซ่อมรถยนต์ บริษัทสามารถนำค่าใช้จ่ายมาใช้ได้ไหมค่ะ


ตอบ: หากบริษัท สามารถพิสูจน์ให้เห็นโดยชัดแจ้งว่ารายจ่ายดังกล่าวเป็นรายจ่ายเพื่อหาประโยชน์ในการหารายได้ หรือใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัท แดง จำกัด โดยตรง บริษัทก็มีสิทธิ์นำไปถือเป็นรายจ่ายได้ตามมาตรา 65 ตรี (13) แห่งประมวลรัษฎากร

ค่าใช้จ่ายในกิจการ
 
โทร.081-931-8341
Scroll to Top