ค่าใช้จ่ายในการขาย ประกอบด้วย มีอะไร ตัวอย่าง

ค่าใช้จ่ายในการขาย มีอะไรบ้าง

– ค่านายหน้าพนักงานขาย

– ค่าโฆษณาและค่าส่งเสริมการขาย

– ค่าเครื่องเขียนและแบบพิมพ์

– ค่าไฟฟ้าและน้ำประปา

– ค่าโทรศัพท์

– ค่าถ่ายเอกสารและไปรษณียากร

– ค่าเบี้ยประกันภัย

ค่าใช้จ่ายในการขาย ประกอบด้วย มีอะไร ตัวอย่าง
 
โทร.081-931-8341
Scroll to Top