ค่าใช้จ่ายอื่น ประกอบด้วย มีอะไร ตัวอย่าง

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ประกอบด้วย 

– ดอกเบี้ยจ่าย

– ภาษีเงินได้นิติบุคคลจ่าย

– ค่าเบี้ยปรับ,เงินเพิ่ม

– ค่าใช้จ่ายต้องห้าม

ค่าใช้จ่ายอื่น ประกอบด้วย มีอะไร ตัวอย่าง
 
โทร.081-931-8341
Scroll to Top