ค่าใช้จ่ายล่วงหน้าต้องปรับปรุง และบันทึกบัญชีอย่างไร

ค่าใช้จ่ายล่วงหน้าต้องปรับปรุง และบันทึกบัญชีอย่างไร

ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า (Prepaid Expenses)
หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่กิจการได้จ่ายเงินไปแล้วในงวดปัจจุบันแต่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์หรือใช้ประโยชน์ไปแล้วเพียงบางส่วน ส่วนที่ได้รับประโยชน์แล้วในงวดปัจจุบันถือเป็น ค่าใช้จ่าย แต่ส่วนที่ยังไม่ได้รับประโยชน์ในงวดปัจจุบันถือเป็น สินทรัพย์ของกิจการ
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า สามารถบันทึกบัญชีในวันที่จ่ายเงินได้ 2 ลักษณะคือ
ลักษณะที่ 1 บันทึกเป็นสินทรัพย์ทั้งจำนวน โดยบันทึกไว้ในบัญชีค่าใช้จ่ายล่วงหน้า
ลักษณะที่ 2 บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายทั้งจำนวน โดยบันทึกไว้ในบัญชีค่าใช้จ่าย
ในวันสิ้นงวดบัญชี กิจการจะต้องปรับปรุงค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าเฉพาะส่วนที่ค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น ณ ปีนั้นๆค่ะ

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

ค่าใช้จ่ายล่วงหน้าต้องปรับปรุงอย่างไรค่ะ
 
โทร.081-931-8341
Scroll to Top