ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ประกอบด้วย มีอะไร ตัวอย่าง

[Total: 349 Average: 5]

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย มีอะไรบ้าง

–  เงินประกันสังคมค้างจ่าย

–  ค่าภาษีธุรกิจค้างจ่าย

–  ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย

–      ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.1

–      ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.3

–      ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.53

–  ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ประกอบด้วย มีอะไร ตัวอย่าง
 
โทร.081-931-8341