ค่าสมาชิกจ่ายล่วงหน้า คือ (Prepaid membership fee is)

ค่าสมาชิกจ่ายล่วงหน้า คือ ?

ค่าสมาชิกจ่ายล่วงหน้า หมายถึง การจ่ายค่าสมัครสมาชิกที่จ่ายชำระเต็มจำนวนในวันแรก และจะบันทึกให้อยู่ในรูปแบบของสินทรัพย์ หรือ ค่าใช้จ่ายก็ได้ แล้วแต่นโยบายบัญชีของแต่ละกิจการ

ค่าสมาชิกจ่ายล่วงหน้า อยู่หมวดไหน ?

ค่าสมาชิกจ่ายล่วงหน้า อยู่หมวด 1 สินทรัพย์

ตัวอย่างการบันทึกบัญชี ค่าสมาชิกจ่ายล่วงหน้า

1.เมื่อถึงวันจ่ายค่าสมาชิก และจ่ายชำระไว้ล่วงหน้า ลงบัญชีในรูปแบบของสินทรัพย์2.และเมื่อถึงวันที่ค่าสมาชิกมีผลบังคับใช้ให้ลงบัญชีตามนี้

ค่าสมาชิกจ่ายล่วงหน้า อยู่หมวด 1 สินทรัพย์

 
โทร.081-931-8341

Leave a Comment

Scroll to Top