มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน คือ ( Recoverable amount : RA )

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน คือ ( Recoverable amount : RA ) ?

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ( Recoverable amount : RA ) หมายถึง มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายสินทรัพย์ หรือหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด หรือมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี บริษัท ปังปอน จำกัด ได้อย่างไร?

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน คือ  ( Recoverable amount : RA )
 
โทร.081-931-8341
Scroll to Top