ประโยชน์ของข้อมูลทางด้านการทำบัญชี

ประโยชน์ของข้อมูลทางด้านการทำบัญชี

การทำบัญชีของแต่ละบริษัท จะทำให้ทราบถึงความก้าวหน้าของกิจการ และประสบการณ์ในการดำเนินงานของผู้บริหารและเพื่อให้ทราบถึงผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของกิจการนั้นๆ  จึงส่งผลทำให้ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ  ได้มีโอกาสใช้ข้อมูลเพื่อประกอบการวางแผนการควบคุม และการตัดสินใจ โดยให้ฝ่ายบริหารได้ทราบถึงข้อบกพร่องในการดำเนินงานที่ผ่านมา เพื่อที่จะได้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและทำการดำเนินงานต่อไปในอนาคต ผู้ที่มีส่วนที่จะต้องใช้ข้อมูลทางบัญชี ผู้ที่มีความต้องการใช้ข้อมูลทางบัญชีก็คือผู้ถือหุ้น
ซึ่งเป็นผู้นำเงินมาลงทุนในกิจการโดยอาจจะมาในรูปเงินสดหรือสิ่งของก็ได้ ทำให้ผู้ถือหุ้นมีความต้องการทราบผลการดำเนินงานว่ามีกำไรหรือขาดทุน และมีการจ่ายเงินปันผลมากน้อยแค่ไหนนอกจากนี้ยังมีเจ้าหนี้ ซึ่งถือได้ว่าเป็นผู้ที่เปิดให้บริการเป็นกิจการกู้เงิน หรืออาจให้เครดิตแก่กิจการในการชำระเงินสด ผู้เป็นเจ้าหนี้ เมื่อมีความต้องการทราบความสามารถในการชำระหนี้ของกิจการจึงต้องมีการทำบัญชีขึ้นมาเพื่อให้ทราบผลความเคลื่อนไหว ของลูกหนี้ ว่ามียอดจ่ายหรือยอดคงค้างเท่าไหร่ การทำบัญชีมีผลดีต่อหลายองค์กร ผู้บริหารของแต่ละบริษัท เป็นผู้ที่ได้รับผลตอบแทนในเรื่องของผลประโยชน์และกำไร จึงส่งผลทำให้ผู้บริหารต้องหันมาสนใจในผลประกอบการของกิจการรวมทั้งฐานะของกิจการ และหากกิจการมีผลประกอบการที่ดี และมีฐานะการเงินที่มั่นคงก็จะทำให้ผู้บริหารได้รับผลตอบแทนจากกิจการที่ดีเช่นกัน ด้วยการดูบัญชีรายรับรายจ่ายที่เกิดขึ้นทุกช่วงขณะ
จะทำให้ทราบว่าช่วงไหนที่บริษัทได้กำไรน้อย ก็อาจจะลดต้นทุนในการส่งสินค้า หรือหันไปเพิ่มยอดขายในส่วนอื่นๆ ซึ่งเป็นการหาวิธีทำให้มียอดเงินหรือผลกำไรมากขึ้น โดยดูจากการบันทึกบัญชีนั่นเอง ข้อมูลของการทำบัญชีสำคัญแค่ไหน คู่แข่งขัน ทางธุรกิจเมื่อต้องการทราบข้อมูลหรือสถานะทางการเงิน ก็เพื่อที่จะได้วางแผนกำหนดนโยบายของกิจการตัวเองและก็เพื่อที่จะได้แข่งขันทำให้สามารถอยู่รอดได้ในธุรกิจ
ส่วนพนักงานเองก็มีความต้องการทราบข้อมูลทางการบัญชีก็เพื่อเป็นการคาดการณ์การได้รับผลตอบแทนในรูปของเงินเดือน โบนัส รวมถึงการที่จะได้พิจารณาถึงความมั่นคงของตัวเองในการทำงานที่กิจการ สำหรับลูกค้า ที่ต้องการจะสั่งซื้อสินค้าหรือบริการจากกิจการหากทราบข้อมูลทางด้านการเงินของบริษัท ก็จะต้องพิจารณาถึงความมั่นคงของกิจการเพื่อทำการพิจารณาว่าเมื่อสั่งสินค้าแล้วจะได้รับการจัดส่งตรงตามเวลาหรือไม่นั่นเอง จะเห็นได้ว่าจากผู้ใช้ข้อมูลทางการบัญชี ทำให้เราสามารถจำแนกประเภทของผู้ใช้ได้ โดยงบการเงินสามารถแบ่งได้ คือ ผู้ใช้งบการเงินภายนอกกิจการ และผู้ใช้งบการเงินภายในกิจการ จากหลักการนี้สามารถแบ่งประเภทของการบัญชีคือ การบัญชีบริหาร การบัญชีการเงิน  และการบัญชีเพื่อการจัดการอีกด้วย

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

ประโยชน์ของข้อมูลทางด้านการทำบัญชี
 
โทร.081-931-8341
Scroll to Top