ตัวอย่าง รายงานการประชุม ปิดบัญชี ธนาคาร

[Total: 6884 Average: 5]

รายงานการประชุม

บริษัท………………………………………………………………………จำกัด

ประชุม ณ สำนักงานบริษัท เลขที่…………………………………………………………………………………………………………………….

เริ่มประชุม เวลา……………………………………….น.

ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย

1……………………………………………………………….         ประธานที่ประชุม

2………………………………………………………………          กรรมการ

3……………………………………………………………..           กรรมการ

โดย……………………………….ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม ได้เปิดการประชุมตามวาระ ดังนี้

วาระที่ 1. พิจารณาเรื่องปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคาร และทำธุรกรรมต่างๆ ทางการเงิน

การปิดบัญชี : ประธานเสนอต่อที่ประชุมพิจารณาเรื่อง ปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคาร และทำธุรกรรมต่างๆทางการเงินในนามบริษัท…………………………………………..จำกัด ดังนี้

  1. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขา ……………………บัญชี……………………………………
  2. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขา ……………………บัญชี……………………………………

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นสมควรให้ปิดบัญชีดังกล่าวตามเงื่อนไขที่เสนอในที่ประชุม

วาระที่ 2. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

-ไม่มีผู้เสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณา ประธานจึงกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา………………….น.

ลายมือชื่อ……………………………………………….ผู้มีอำนาจลงนาม
(ตามเงื่อนไขในหนังสือรับรอง)

ตัวอย่างรายงานการประชุมปิดบัญชี
ตัวอย่างรายงานการประชุมปิดบัญชี

https://www.pangpond.com/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b8%98%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%b2%e0%b8%a3
 
โทร.081-931-8341
Scroll to Top