กิจกรรมดำเนินงานของงบกระแสเงินสด

กิจกรรมดำเนินงานของงบกระแสเงินสด

กิจกรรมดำเนินงาน (Operating Activities)
การแสดงรายการในงบกระแสเงินสดจะนำกระแสเงินสดเข้าและกระแส เงินสดจ่ายมาแสดง ในส่วนของ กิจกรรมดำเนินงานจึงเป็นกิจกรรมหลักที่ก่อให้เกิดรายได้หรือหากำไร และกิจกรรมอื่นที่ไม่ใช่กิจกรรมลงทุนหรือกิจกรรมจัดหาเงิน ที่ประกอบด้วย
1.1 เงินสดรับ (Cash Inflows)
เงินสดรับจากลูกหนี้ค่าขายสินค้าหรือการให้บริการ
เงินสดรับจากเงินปันผลรับ
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
เงินสดรับอื่นจากการดำเนินงาน เช่น ค่าเช่ารับ ค่าปรับ ค่าสิทธิ ค่านายหน้า ค่าธรรมเนียม
1.2 เงินสดจ่าย (Cash Outflows)
เงินสดจ่ายค่าซื้อสินค้าหรือวัตถุดิบ
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร)
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ยเงินกู้ยืม
เงินสดจ่ายค่าภาษีเงินได้
เงินสดจ่ายอื่นจากการดำเนินงาน
++++++++++++++++++++++++++++

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

กิจกรรมดำเนินงานของงบกระแสเงินสด

แก้ไขครั้งสุดท้าย กันยายน 14, 2021

Scroll to Top