การส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นหลายฉบับทางไปรษณีย์

 

การส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นหลายฉบับทางไปรษณีย์

การส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นหลายฉบับทางไปรษณีย์

กรณีผู้ถือหุ้นหลายคนมีที่อยู่เดียวกัน บริษัทสามารถส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นหลายฉบับทางไปรษณีย์ตอบรับในซองเดียวกันได้หรือไม่

ไม่ได้คะ ต้องแยกส่งคนละซอง มิฉะนั้นจะไม่มีหลักฐานการส่งไปยังผู้ถือหุ้นแต่ละคน

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย พฤศจิกายน 30, 2021

Scroll to Top