การซื้อขายเงินตราต่างประเทศ

การซื้อขายเงินตราต่างประเทศ

การซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
กิจการที่มีการซื้อขายสินค้าหรือบริการกับต่างประเทศมักจะมีปัญกาของการเปลี่ยนแปลงค่าเงินตราต่างประเทศกรมสรรพากรจึงมีประกาศห้มีเครื่องมือทางการเงินในการปัองกันความเสี่ยงในการขึ้นลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศโดยการทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
-คู่สัญญาอีกฝ่ายทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าต้องเป็นธนาคารพาณิชย์
-การทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าต้องเกิดจากความต้องการประกันความเสี่ยงในมูลหนี้ หรือมีลูกหนี้ที่จะได้รับชำระภายหน้า
-กรณีที่ทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจำนวนหลายสัญญา ต้องนำสัญญาดังกล่าวทุกสัญญามาบันทึกบัญชีด้วย

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

 

การซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
 
โทร.081-931-8341
Scroll to Top