การจัดทำแผนภาษี กับการวางแผนภาษีเหมือนกันหรือต่างกันอย่างไร

การจัดทำแผนภาษี กับการวางแผนภาษีเหมือนกันหรือต่างกันอย่างไร


ตอบ: ตามความคิดส่วนตัวของดิฉัน ดิฉันคิดว่า “การจัดทำแผนภาษีเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนภาษีค่ะ” เพราะ

การวางแผนภาษีอากร ( Tax Planning ) คือ การตัดสินใจเตรียมการเพื่อการปฏิบัติในอนาคตเกี่ยวกับภาษีอากรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะให้การเสียภาษีอากรและการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากรขององค์กรเป็นไปโดยถูกต้องและครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฏหมายภาษีอากร และต้องเสียภาษีอากรเป็นจำนวนน้อยที่สุด หรือประหยัดที่สุด
(ซึ่งการจัดทำแผนภาษีอากรเป็นส่วนหนึงของการวางแผนภาษี)

การจัดทำแผนภาษี กับการวางแผนภาษีเหมือนกันหรือต่างกันอย่างไร
 
โทร.081-931-8341
Scroll to Top